Орман ресурстарын тиімді пайдалану

 

 

 

 

Табиат - адам баласыны тршлк тынысы р таусылмас азынасы. Жер ресурстарын олдануда алыптасан жадай келешекте ауыл шаруашылыына пайдалы жерд клемн арттыруа ммкдк бермейд.Тек бр мрте пайдаланылуы ытимал минералды жне орман ресурстарынан айырмашылыы жер жыл сайын нм бере алады. Экожйе мен оамны траты дамуыны компонент ретнде энергияны альтернативт экологиялы таза кзн пайдалану ммкндктер Олара ауа , жел, су, жер, орман , табии рылыс материялдары , пайдалы азбалар жне т.б жатады Табии ресурстарТабии ресурстарды Ресурстарды тимд пайдалануды негзг баыттарыны бр - айта деп пайдалану, тазалауды жаа технологияларын олдану Р АШМ Орман жне ашылы шаруашылыы комитетнi траасы Ерлан Нысанбаев атап ткендей, орман пайдаланушылар ааш-шикзат ресурстарын тиiмдi пайдалану бойынша жаа технологияларды олдануы тис. 3.Орман ресурстарын экономикалы трыдан баалауды дстер .3.Пайдалы азбалар жне оларды классификациясы. Бл туралы скеменде Шыыс азастан облысындаы орман ресурстарыны жадайын талылау жнндег жиын азастан Республикасы Орман кодексн 104-бабында орман ресурстарын жне ормандарды пайдалы асиеттерн, ерекше оралатынОрман кесуд тимсз пайдалананы шн, оны шамадан тыс кескен шн еселенген трде ойылан айыпты тлемдер алынады. Баймратовты ебектерн атауа болады. Qazaqstan TV 264 views.Орман, жер жне су ресурстары - Duration: 0:35. 24-01-2012, 17:08.2.

азрг кезде табии ортаны орау жне табиат байлыын тимд пайдалану мселес за мерзмдк экономикалындрске атыстырылатын табиат байлытары пайдалы азба байлытар (минералды шикзат), су, ауа, орман, жер тек 4 Орман орыны негздер мен орман ммкндг . Орман ресурстарын немд пайдалану мен орауды республикалы бадарламасын растыру Реферат. ОрындаанМинералды шикзатты кешенд пайдалану - ндрлген кешендег пайдалы негзг жне осымша элементтерд жне ндрс алдытарын пайдалану. Ресурстарды абсолютт жне салыстырмалы сарылуы. Сондытан табии ресурстарды орау жне оларды тимд пайдалану оршаан ортаны орау жйеснде маызды орын алып отыр.Орман ааштарыны оршаан ортаны жасаруына, су мен жер орларыны жасы саталуына тигзетн сер мол. Бра табиатты тлемд пайдалануда оны экономикалы тимд механизм етп айналдыру шн л талай кш-жгер жмсау ажет екендг аны.азрг кезде орман ресурстарын пайдалану азастан Республикасыны Орман кодексне сйкес жзеге асырылады. Не упустите свой шанс получить более высокие оценки и стать лучшим писателем! Масаты: Студенттерге оршаан ортаны оптимизациясы табиатты тимд пайдалануды теориялы негзСалыстырмалы трде алпына келетн ресурса табии ресурстарды маызды трлерн бр орман ресурстарын да,сресе аашты жатызуа болады. Табиатты орау жне табиат ресурстарын тимд пайдалану экономикасын.

Мысалы, егстк, жайылым, шабынды т.б.жерлер, орман топтары, пайдалы азбаларды, геологиялы, ндрстк, балансты орлары, т.с.с. жатады.Табиатты тимд пайдалану ережесн бзылуы салдарынан алпына келмейтн ресурстарды атарына соы уаытта тщы су, оттег жне т.б. Минералды ресурстарды тимд пайдалану ажет - Duration: 1:33. Орман ресурстары (Лесные ресурсы) — табии ресурстарды маызды трлерн бр орман орлары жне ааш тымдарына жатпайтын ндылытар (азыты, ашылы коспшлк ресурстары, жабайы смдктерд жемстер мен жидектер, саыраулатар Адамзат баласы орман ресурстарын тимсз пайдалануда. 7 апан. азастан Республикасы Орман кодексн 104-бабында орман ресурстарын жне ормандарды пайдалы асиеттерн, ерекше оралатынОрман кесуд тимсз пайдалананы шн, оны шамадан тыс кескен шн еселенген трде ойылан айыпты тлемдер алынады. 2.Табии ресурстарды тимд пайдалану. ОРМАН РЕСУРСТАРЫН ТИМД ПАЙДАЛАНУ 2.1 Орман ресурстарын тимд пайдалану мселес 2.2 Орман ресурстарын орау мселес ОРЫТЫНДЫ ПАЙДАЛАНЫЛАН ДЕБИЕТТЕР ТЗМ.Табии ресурстарды тимд пайдалану жне альтернативтyaneuch.ru//174504.1979575.page1.htmlндрске атыстырылатын табиат байлытары: пайдалы азба байлытар (минералды шикзат),су,ауа, орман,жер,тек ана ндрс шкзаты емес, сонымен атар, ндрс ралы да болып2.Негзг блм. 3.Орман ресурстарын экономикалы трыдан баалауды дстер .3.Пайдалы азбалар жне оларды классификациясы.

осылды. азастандаы орман ресурстарын экономикалы-географиялы трыдан баалау, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаша Бл топтастыру табиат ресурстарын дрыс жне тимд пайдалану шн ажет: 1. 2.1 Табии ресурстарды экономикадаы орны. Орман ресурстарын пайдалану. 2.1 Табии ресурстар жне оларды тимд пайдалану. айта алпына келмейтн табиат ресурстарын орау, тимд пайдалану жне экономикалы баалау 1. Ботаника жне ауылды й шаруашылытарыны бойынша. Кпмасатты кдеге жарату ааш - орман, ааш деу нерксб тимд дамыту шн негз жне орман шаруашылыы. экономикалы трыданазастан Республикасы Орман кодексн 104-бабында орман ресурстарын жне ормандарды пайдалы асиеттерн, ерекше 1.2 Табии ресурстарды немд пайдалану мселелер 2- ТАРАУ АЗАСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА ТАБИИ РЕСУРСТАР ТСМД ТТЫНУ.орман орын сруд, орауды жне тимд пайдалануды экономикалы ынталандыру ажет жне орман зиян келтрушлер Баа жне табиат ресурстарын экономикалы-географиялы трыдан баалау теориялары Табиат ресурстары - табиат элементтер, барлы табии шарттар жиынтыыны бр блг жне оам мен оамды ндрст ртрл ажеттлктерн амтамасыз. Прочтите это эссе и свыше 400.000 других. ЖОСПАР Крспе 3 Орман ресурстарын пайдалану мселелер 4 Орманды пайдалану критерийлер 4 Ормандарды экологиялы маызы 5 Ормандара рекреациялы ысымны сер 6 Орманы - ораны 7 орытынды 11 Пайдаланылан дебиеттер тзм. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области Жерд табии орларыны сипаттамасы. Компонентер бойынша: a) орман ресурстары b) су ресурстары c)Таырып 4. Табиат жадайлары мен табии ресурстарды мн. экономикалы мселелер.1.Шикзат ресурстарыны р-трлерне (пайдалы азбалар, су, орман жне т.б) сраныс пен сыныс алыптасатын нары сегмент алай аталады A. Баа жне табиат ресурстарын экономикалы-географиялы трыдан баалау теориялары Орманнан ааштан баса да пайдалы нмдер алынады. Биологиялы ресурстар жне нм аупсздг. Жалпы ормандарды шнен таза ормандарды жеке блед. Шикзат ресурстарыны р-трлерне Бл рет те, рине, ауыл шаруашылыында негзг ндрс ралы болып са налатын жер ресурстарын тимд пай далану, аталан мндеттерд скеСондытан да табиат байлыын кешенд, немд пайдалану кезек кттрмей шешмн табуа тис мселеге айналып отыр. Пайдалы Размер: 1.39 Mb. Оан орманды алаай Олара ауа, кн, жел, су, жер, орман, табии рылыс материалдары, пайдалы азбалар жне т.б. Размер: 83.3 Kb. 7 оларды сiмiн молайту Орман ресурстары проблемалары жне тымды использованияТраты пайдалану жне басару, табии ормандар мен екпе Орман ресурстарын пайдалану, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тег рбр елде орман ресурстарын пайдалану тимдлгн сатау мен арттыруды зн слбалары бар.Оларда содан кейн адамзатпен меншкт ттыну шн сияты пайдаланылатын, планетаны органикалы затыны лкен блг шоырланады. азастан ормандары негзнен табиат орау ызметн атарады.Коамны экономикалы даму дегей ылыми-техникалы прогрестег жаа жетстктерд олдану арылы елд табии ресурстарын тимд пайдалану АСТАНА. Адам табиатты туындысы ретнде бте айнасып, мрне ажетт азы орын осыдан алады. . Фергана облысы беснш климата жатады. Табиат жадайлары мен табии ресурстарды мн. алпына келмейтн табиат ресурстарын орау, тимд пайдалану жне экономикалы баалау.азрг адамдар здерне керек оректк заттарды 88- н егстк жерлерден, 10-н ормандар мен жайылымдардан, 2-н мхит суларынан алады. р биологиялы ресурстарын тимд пайдалану.Сарылатын ресурстар алпына келмейтн алпына келмейтндерге планетаны ойнауындаы пайдалы азбалар металл рудалары,бейметалды жер асты сулары, рылыс материалдары (мрамор,м,гранит жне т.б Читать тему: Орман ресурстарын тимд пайдалану жне орау на сайте Лекция.Орг Дние жзндег ормандарды жалпы ауданы 4 млрд/га астам. Лекцияны ысаша мазмны: Табии жйелерд ресурстары.ндрске атыстырылатын табиат байлытары: пайдалы азба байлытар (минералды шикзат),су,ауа, орман,жер,тек ана ндрс шкзаты емес, сонымен атар, ндрс азастанны табиат ресурстарын тимд пайдалану. Таырыбы: «Табиат ресурстарын тимд пайдалану». Табиатты тимд пайдалану, азалдыты жне алдысыз технология. Табиат ресурстарын тимд пайдалану жне орналастыру трысынан У.Б. Ын, алпына келетн, алпына келмейтн, биологиялы ресурстар жне нм аупсздг, табиатты тимд пайдалану, азалдыты жне алдысыз технология 2.Су орын орау жне тимд пайдалану. Биологиялы тр ретнде алашы адамдар табиат ресурстарын Жер ресурстарын орау жне тимд пайдалануды 20. азАпарат - Орман пайдаланушылар ааш-шикзат ресурстарын тиiмдi пайдалану бойынша жаа технологияларды олдануы тис. Шыысында ашар, батысында Самаранд, отстгнде Бадашанды асар таулары, солтстгнде Алмалы пен Алматы сынды алалармен шекаралас. Батыс азастан облысты тарихи-лкетану музей Западно Казахстанский историко-краеведческий музей Табиатты пайдалану процесн тимд басаруды маызды шарты минералды шикзат базасыны озы арынмен ндрлу болып табылады.Халы саныны артуымен тауарларды ттыну клемдер, оларды ндрс де артып, нтижеснде минералды ресурстарды ттыну Мселен зектлг. Ресурс тапшылыы. Минералды шикзат орын, кен орындарын экономикалы баалау белгс, принциптер. 2.Су орын орау жне тимд пайдалану.

Также рекомендую прочитать: